Chris takes a tour around The Chris Moyles Show tour bus.